ROGOZIN Sergey

Psychiatrist
2011
Starts working
at EMC
2009
Beginning of
the medical career

Psychiatrist.

Languages

Russian, French.

ROGOZIN Sergey

Psychiatrist
2011
Starts working
at EMC
2009
Beginning of
the medical career

Psychiatrist.

Department Psychiatry and Psychotherapy Clinic Schepkina str., 35, Orlovsky lane, 7, Spiridonievsky lane, 5/1, Trifonovskaya str., 26 Telephone: +7 (495) 933 66 55